به راستی زن بودن کار مشکلی است

مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی
همانند یک مرد کار کنی
شبیه یک دختر جوان به نظر برسی
و مثل یک سالمند فکر کنی...


۸ مارس
روز جهانی زن گرامی باد🌹🌹🌹